1,409,857,600 บาท

งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ปี 2566

0 บาท

ผ่านการวิเคราะห์ ปี 2566

178,134,763 บาท

งบลงทุน ครุภัณฑ์ ปี 2566

0 บาท

ผ่านการวิเคราะห์ ปี 2566

กราฟเปรียบเทียบงบลงทุน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สิ่งก่อสร้าง

กราฟเปรียบเทียบงบลงทุน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายการครุภัณฑ์

รายงานคำของบลงทุน จำแนกตามปีงบประมาณ ที่ขอรับการจัดสรร

ปีงบประมาณ คำขอ (สิ่งก่อสร้าง) วิเคาระห์ (สิ่งก่อสร้าง) คำขอ (ครุภัณฑ์) วิเคาระห์ (ครุภัณฑ์)
2563 198,210,000 0 2,217,000 0
2564 778,724,411 0 340,974,815 0
2565 895,328,846 0 226,488,400 438,700
2566 1,409,857,600 0 178,134,763 0
2567 584,433,883 0 409,864,586 0

คำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 จำแนกตามหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรร

หน่วยงาน คำขอ (สิ่งก่อสร้าง) วิเคาระห์ (สิ่งก่อสร้าง) คำขอ (ครุภัณฑ์) วิเคาระห์ (ครุภัณฑ์)
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 9,147,000 0 5,358,976 0
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 17,119,947 0
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 0 0 8,405,430 0
คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 12,883,100 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 30,625,000 0
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 36,116,000 0 19,799,300 0
คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 4,483,340 0
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 0 0 18,214,400 0
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 0 0 16,639,251 0
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 233,028,600 0 14,505,300 0
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 1,084,700,000 0 15,973,000 0
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 5,730,000 0 110,000 0
สถาบันทักษิณคดีศึกษา 40,936,000 0 959,300 0
สำนักคอมพิวเตอร์-พัทลุง 0 0 8,986,000 0
สำนักคอมพิวเตอร์-สงขลา 0 0 3,580,000 0
สำนักหอสมุด-พัทลุง 200,000 0 405,000 0
สำนักหอสมุด-สงขลา 0 0 87,419 0