ครุภัณฑ์ทั้งหมด 104,699 ชิ้น
ครุภัณฑ์ใช้ได้ 63,119 ชิ้น
ครุภัณฑ์ยกเลิกขึ้นทะเบียน 31,366 ชิ้น
ครุภัณฑ์จำหน่าย(ทำลาย) 6,403 ชิ้น
ครุภัณฑ์ชำรุด 1,313 ชิ้น
ครุภัณฑ์ไม่ใช้ 1,104 ชิ้น
ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 75 ชิ้น
ครุภัณฑ์สูญหาย 9 ชิ้น
ครุภัณฑ์จำหน่าย 1 ชิ้น