ครุภัณฑ์ทั้งหมด 102,819 ชิ้น
ครุภัณฑ์ใช้ได้ 61,422 ชิ้น
ครุภัณฑ์ยกเลิกขึ้นทะเบียน 31,321 ชิ้น
ครุภัณฑ์จำหน่าย(ทำลาย) 6,391 ชิ้น
ครุภัณฑ์ชำรุด 1,256 ชิ้น
ครุภัณฑ์ไม่ใช้ 1,094 ชิ้น
ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 16 ชิ้น
ครุภัณฑ์สูญหาย 9 ชิ้น