ครุภัณฑ์ทั้งหมด 98,816 ชิ้น
ครุภัณฑ์ใช้ได้ 57,578 ชิ้น
ครุภัณฑ์ยกเลิกขึ้นทะเบียน 31,217 ชิ้น
ครุภัณฑ์จำหน่าย(ทำลาย) 6,391 ชิ้น
ครุภัณฑ์ชำรุด 1,139 ชิ้น
ครุภัณฑ์ไม่ใช้ 1,094 ชิ้น
ครุภัณฑ์สูญหาย 9 ชิ้น
ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 8 ชิ้น