ครุภัณฑ์ทั้งหมด 14,185 ชิ้น
ครุภัณฑ์ใช้ได้ 14,040 ชิ้น
ครุภัณฑ์ชำรุด 18 ชิ้น
ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 42 ชิ้น
ครุภัณฑ์ไม่ใช้ 41 ชิ้น
ครุภัณฑ์สูญหาย 2 ชิ้น
ครุภัณฑ์จำหน่าย 12 ชิ้น