ครุภัณฑ์ทั้งหมด 101,597 ชิ้น
ครุภัณฑ์ใช้ได้ 60,324 ชิ้น
ครุภัณฑ์ยกเลิกขึ้นทะเบียน 31,245 ชิ้น
ครุภัณฑ์จำหน่าย(ทำลาย) 6,391 ชิ้น
ครุภัณฑ์ชำรุด 1,140 ชิ้น
ครุภัณฑ์ไม่ใช้ 1,094 ชิ้น
ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 16 ชิ้น
ครุภัณฑ์สูญหาย 9 ชิ้น