ครุภัณฑ์ทั้งหมด 105,037 ชิ้น
ครุภัณฑ์ใช้ได้ 63,453 ชิ้น
ครุภัณฑ์ยกเลิกขึ้นทะเบียน 31,368 ชิ้น
ครุภัณฑ์จำหน่าย(ทำลาย) 6,403 ชิ้น
ครุภัณฑ์ชำรุด 1,313 ชิ้น
ครุภัณฑ์ไม่ใช้ 1,105 ชิ้น
ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 76 ชิ้น
ครุภัณฑ์สูญหาย 9 ชิ้น
ครุภัณฑ์จำหน่าย 1 ชิ้น