ครุภัณฑ์ทั้งหมด 119,509 ชิ้น
ครุภัณฑ์ใช้ได้ 72,792 ชิ้น
ครุภัณฑ์ยกเลิกขึ้นทะเบียน 33,962 ชิ้น
ครุภัณฑ์จำหน่าย(ทำลาย) 4,312 ชิ้น
ครุภัณฑ์จำหน่าย 3,883 ชิ้น
ครุภัณฑ์ชำรุด 1,645 ชิ้น
ครุภัณฑ์ไม่ใช้ 1,123 ชิ้น
ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 207 ชิ้น
ครุภัณฑ์สูญหาย 24 ชิ้น