ครุภัณฑ์ทั้งหมด 102,857 ชิ้น
ครุภัณฑ์ใช้ได้ 61,468 ชิ้น
ครุภัณฑ์ยกเลิกขึ้นทะเบียน 31,321 ชิ้น
ครุภัณฑ์จำหน่าย(ทำลาย) 6,395 ชิ้น
ครุภัณฑ์ชำรุด 1,256 ชิ้น
ครุภัณฑ์ไม่ใช้ 1,079 ชิ้น
ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 23 ชิ้น
ครุภัณฑ์สูญหาย 9 ชิ้น
ครุภัณฑ์จำหน่าย 1 ชิ้น