ครุภัณฑ์ทั้งหมด 829 ชิ้น
ครุภัณฑ์ใช้ได้ 815 ชิ้น
ครุภัณฑ์ชำรุด 2 ชิ้น
ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 6 ชิ้น
ครุภัณฑ์ไม่ใช้ 3 ชิ้น
ครุภัณฑ์สูญหาย 3 ชิ้น

จำนวนครุภัณฑ์จำแนกตามประเภท

ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องมือและอุปกรณ์) 2
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 454
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 12
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 6
ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฎศิลป์ 2
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1
ครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องมือและอุปกรณ์) 1
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 69
ครุภัณฑ์สำนักงาน 230
สิ่งก่อสร้าง ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก 1